+הוסף פעילות
לוגו נקודה ישראלית

תקנון למשתמש

תקנון האתר כללי אתר "נקודה ישראלית תיירות חברתית" (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה נקודת מפגש בין נותני שירותים בתחום התיירות ובין צרכנים שונים, פרטיים ומוסדיים. השימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן. בכניסתך ובקבלת השירותים המוצעים באתר הינך מאשר הסכמתך לאמור בתקנון זה. לא תהא למאן דהו כל טענה ו/או תביעה […]

תקנון האתר

 1. כללי
 • אתר "נקודה ישראלית תיירות חברתית" (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה נקודת מפגש בין נותני שירותים בתחום התיירות ובין צרכנים שונים, פרטיים ומוסדיים.
 • השימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן. בכניסתך ובקבלת השירותים המוצעים באתר הינך מאשר הסכמתך לאמור בתקנון זה.
 • לא תהא למאן דהו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם (להלן: "בעלי האתר") מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות של בעלי האתר.
 • בעלי האתר רשאים להפסיק את פעילותו של האתר בעל עת ללא מתן הודעה מוקדמת והמידע המוצג באתר לא יישמר על ידם.
 • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים אשר אינם מופעלים על ידי בעלי האתר, לפיכך מובהר כי בהפעלת קישורים אלו על ידך הנך מאשר כי ידוע לך שלבעלי האתר אין שליטה ו/אחריות כלשהי ביחס למידע ו/או התכנים שיוצגו בפניך וכי אין בהצבת הקישורים באתר זה משום הסכמה ו/או אישור ביחס למידע ולתכנים המוצגים באתרים אלו.

 

 1. זכויות יוצרים
 • כל התכנים, סימני מסחר, מידע, תמונות, מאגרי מידע וכדו' המופיעים באתר ואשר מקורם הינו בבעלי האתר, ו/או נאספו באמצעותם – שייכים באופן בלעדי לבעלי האתר ואין לעשות בהם כל שימוש שהוא אשר לא הותר במפורש, מראש ובכתב. האמור הינו לרבות ומבלי לגרוע – עשיית שימוש מסחרי ו/או הפצה ו/או העתקה של תכנים ו/או מידע ו/או עשיית שימוש מסחרי כלשהו בתכנים אשר מקורם באתר. האמור בסעיף זה הינו למעט שימוש פרטי – אישי לצרכים להם נועד האתר.
 • סימן המסחר "נקודה ישראלית" הינו סימן מסחרי (ברישום) של בעלי האתר ולפיכך כל עשיית שימוש שהוא בסימן ו/או בסימן הדומה לו הינו הפרה של הוראות חוק עוולות מסחריות , תשנ"ט-1999, על כל המשתמע מכך.

 

 1. המידע באתר
 • המידע המוצג באתר הינו מידע פומבי המיועד לשימוש אישי.
 • באתר יוצגו מעת לעת פרטים שונים אודות נותני שירות בתחום התיירות. בשימוש במידע זה הנך מאשר כי ידוע לך כי לבעלי האתר אין אחריות ביחס למידע המוצג באתר ו/או לתכנים המוצגים בו, הן לעניין נכונות הפרטים והן לעניין אופן הצגתם.
 • אין להסתמך בשום מצב על המידע המוצג באתר, תיאור השירות ו/או תמונות הנוגעות לשירות ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה כנגד בעלי האתר בעניינים אלו.
 • בעלי האתר ממליצים לבדוק, בטרם קבלת השירותים, אל מול נותן השירות את אופי השירות המוצע, את היקף מתן השירות וכו'.
 • בשימוש באתר זה הנך מאשר לבעלי האתר לאסוף ו/או לעשות כל שימוש בכל מידע שהוא בקשר על המשתמש, לרבות כתובת IP וכל מידע נוסף, לרבות ומבלי לגרוע – לצרכי ניתוח סטטיסטי, לשם שיפור האתר ולשם הצגת תכנים המותאמים לך באופן אישי.
 • מובהר כי בעלי האתר רשאים לקדם נותני שירותים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא תהא עליהם כל מגבלה ו/או מניעה בעניין זה.

 

 1. הגבלת אחריות
 • בשימושך באתר הנך מאשר כי ידוע לך כי בעלי האתר אינם אחראים לתכנים המוצגים בו ו/או שיוצגו בו וכי אין ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה כלפיהם לעניין כל מידע ו/או עניין אשר הובא לידיעתך עקב שימושך באתר.
 • כאמור לעיל, בעלי האתר אינם אחראים במתן השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, ולפיכך לא תשמע כלפיהם כל טענה ו/או דרישה הנוגעת לקבלת השירותים בפועל, להצגת תכנים, תיאור שירותים, קידום עסקים וכו'.
 • בעלי האתר לא יהיו אחראים לעניין ביטחון המידע באתר. לפיכך הנך מתבקש שלא להציג באתר ו/או להעביר דרכו ו/או באמצעותו פרטים אישיים אשר אינך מעוניין בחשיפתם ובכל מקרה לא תשמע כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

 

 1. סמכויות בעלי האתר 
 • כאמור לעיל, בעלי האתר רשאים להפסיק את פעילותו של האתר בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת.
 • בעלי האתר רשאים למחוק תכנים שונים מהאתר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וזאת מבלי שתשמע כנגדם כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 • בעלי האתר רשאים לחסום משתמשים משימוש באתר ו/או מגישה לתכניו, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וזאת מבלי שיידרשו לנמק זאת.
 • בעלי האתר רשאים לפעול לקידום תכנים באתר ו/או לפעול לקידום האתר בכל דרך ו/או אופן שימצאו לנכון, לרבות קידום ממומן וכו'.
 • אדם המוצא עצמו נפגע מתכנים שונים המפורסמים באתר ו/או מעוניין בהסרת תוכן מסוים מתבקש לפנות במייל info@a69880-tmp.s661.upress.link , לפרט את מהות פנייתו והנימוקים לבקשה. בעלי האתר יבחנו את בקשתו בתוך זמן סביר.

 

 1. סמכויות שיפוט
 • בכל מקרה של סכסוך משפטי בין בעלי האתר ובין משתמש כלשהו תהא מסורה סמכות ייחודית לבורר אשר ימונה בהסכמה על ידי הצדדים.
 • בהיעדר הסכמה לעניין זהות הבורר, ימונה בורר על ידי לשכת עורכי הדין.
 • בכל אופן אחר תהא מסורה סמכות השיפוט לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.