+הוסף פעילות
לוגו נקודה ישראלית

תקנון בעלי עסקים

תנאי השימוש של תכנית הפרסום לספקבעל עסק יקר האתר נקודה ישראלית מברך אותך על הצטרפותך לתכנית הפרסום של האתר. תנאי השימוש של תכנית הפרסום באתר "נקודה ישראלית" הינו המשך של תקנון האתר על הגדרותיו ובנוסף אליו כאשר עתה הוא מותאם לספק המבקש לחשוף את העסק שלו באמצעות פלטפורמת הפרסום של האתר (כהגדרתו בתקנון אתר נקודה […]

 1. תנאי השימוש של תכנית הפרסום לספקבעל עסק יקר האתר נקודה ישראלית מברך אותך על הצטרפותך לתכנית הפרסום של האתר. תנאי השימוש של תכנית הפרסום באתר "נקודה ישראלית" הינו המשך של תקנון האתר על הגדרותיו ובנוסף אליו כאשר עתה הוא מותאם לספק המבקש לחשוף את העסק שלו באמצעות פלטפורמת הפרסום של האתר (כהגדרתו בתקנון אתר נקודה ישראלית).

  התנאים הרשומים כאן (להלן: "התנאים") יהיו בתוקף בין האתר ובין הגורם הפועל בהתאם לתנאים שלהלן (להלן: "המפרסם"). תנאים אלה מסדירים את השתתפות המפרסם בתכנית פרסום ובשירותי האתר שהגישה אליהם הוענקה למפרסם בקשר לתנאים אלה על כן הנך מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון רב (להלן: "תכנית הפרסום").

  "מפרסם" הנו הגורם אשר מודעותיו (בין שנוצרו על-ידו ובין שנוצרו על-ידי צד שלישי מטעמו) מועברות לאתר מטעם המפרסם כשהאתר ממקם את מודעות המפרסם ובמיקום אשר יבחר האתר.

  האתר הנו בין היתר פלטפורמה לפרסום אתרי תיירות, נופש ופנאי.

  הרשאה ופלטפורמת האתר

  האתר רשאי למכור ו/או להפנות למכירה כל מודעה שתפורסם על ידי המפרסם באתר לפי הוראות תקנון זה ובמערך תשלומים על פי שיקול דעתו הבלעדית – אם במערך תשלומים וסליקה של האתר ואם במערך תשלומים וסליקה של המפרסם. על כן המפרסם נותן לאתר הרשאה לפעול לפי תנאים אלו וכדלהלן.

  ביחס לנאמר לעיל, מוסכם על הצדדים כדלקמן:

  אופן הפרסום

  1. המפרסם נותן בזאת הרשאה לאתר ו/או מי מטעמו למקם את חומרי הפרסום, שיספק המפרסם באתר המרשתת נקודה ישראלית על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
  2. המפרסם אחראי, באופן בלעדי, לכל:
   • המודעות;
   • היעדים שאליהם מפנות המודעות את הגולשים (למשל דפי נחיתה, אפליקציות סלולריות) לרבות כתובות ה-URL המקושרות אליהם וכיוצ"ב;
   • תוכן חומרי הפרסום המועברים לאתר (להלן: "התוכן");
   • המוצרים והשירותים המתפרסמים בתוכן (להלן: "שירותים");
   • אמינות הפרסום;
   • לשון הרע ו/או פרסום שגוי ו/או כוזב ו/או מפר זכויות יוצרים או סימן מסחרי כלשהו ולכל אחריות חוקית כזו או אחרת בין בתוכן ו/או בפרסום אותו הוא מעלה ו/או מעביר לאתר ובין ביעדים אליהן מפנות המודעות.
  3. האתר או שותפיו ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לדחות או להסיר כל מודעה, מטרה או יעד, בכל זמן ומכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה.
  4. המפרסם אחראי בלעדית על השימוש שלו בתכנית הפרסום.
  5. המפרסם מתחייב לקיים את השירות אשר פורסם על ידו באתר ואשר נרכש מהאתר בכל מצב וסיבה שהיא וזאת בשקידה ראויה באופן ובצורה הטובים ביותר. המפרסם לא יוכל לטעון כל טענת אי התאמה לשירות או למוצר הנרכש באמצעות האתר זאת מאחר וכאמור לעיל ולהלן המפרסם הוא האחראי על הפרסום ועליו לקיימו.
  6. השימוש בתכנית הפרסום כפוף לתנאי המדיניות של האתר, כפי שיהיו תקפים מעת לעת.
  7. המפרסם לא יפעל בעצמו ולא יאפשר לצד שלישי כלשהו לפעול לשם:
   • לפעול פעולות בלתי מורשות במרמה או בכל דרך בלתי חוקית אחרת;
   • שימוש בכל אמצעי או שיטה לחשיפת מידע (scrapping) במטרה לאסוף מידע, להשיג גישה או בדרך אחרת לאסוף או לעשות שימוש במידע הקשור בפרסום על-ידי האתר מכל לקוח ו/או צד שלישי אחר, אלא אם כן קיבל לכך הרשאה מפורשת מהאתר.
   • ניסיון לגרום להפרעה לאופן הפעולה התקין של האתר;
   • פרסום של תכנים, שירותים, מוצרים או חומרים המפרים את החוקים והתקנות הרלוונטיים של מדינת ישראל.
   • מעורבות בכל פעילות עסקית אחרת שהינה בלתי חוקית או שיש בה משום מרמה או הונאה על-פי הדין החל במדינת ישראל.
  8. מפרסם לא יספק כל מודעה אשר מכילה או מתחברת אל תוכנה זדונית, רוגלה, תוכנה בלתי רצויה או כל קוד זדוני אחר.
  9. המפרסם יהיה רשאי להשתמש באתר אך ורק לשם העלאת מודעות פרסום ו/או למעקב אחריהן.
  10. ביטול פרסום 
   • למעט אם צוין אחרת בתנאי המדיניות ו/או בתקנון זה, כל צד רשאי לבטל כל מודעת הפרסום של המפרסם בכל זמן שהוא לפני העלאת המודעה או לאחר שיבוצה באתר.
   • יחד עם זאת במקרה שבו המפרסם מבטל מודעה במקרה של קמפיין מיוחד שנעשה עבור מודעתו באתר (כמו לפני אירועים ופרסומים מיוחדים) לאחר המועד הקובע שצויין על-ידי האתר, כי אז המפרסם יהיה אחראי לכל עלויות הביטול (אם וככל שתהיינה) כפי שתמסרנה לו על-ידי האתר, ובמקרה כזה ייתכן שהמודעה תפורסם חרף הודעת הביטול.
   • מודעות מבוטלות יופסקו בדרך כלל בתוך שני ימי עסקים והמפרסם יהיה מחויב לשאת בכל החיובים הנובעים ממודעות שכבר פורסמו כשהכוונה לאותם 10% מהמוצר ו/או מהשירות שנמכר והוא מתחייב לפעול לקיומם בצורה ובאופן הטובים ביותר כאמור לעיל.
   • על המפרסם להודיע לאתר על ביטול מודעות באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לנציג של המפרסם באתר st@gmail.com ולקבל ממנו אשור על קבלת הודעת הביטול.
  11. התחייבויות הצדדים
  12. כל צד מתחייב כלפי הצד האחר לנקוט כל פעולה סבירה באופן מקובל לשם קיום התחייבויותיו בהתאם לתנאים אלה לעיל וכדלהלן.
   • המפרסם מתחייב כי יש בידיו כל הזכויות הנדרשות וכי הוא מעניק לאתר, את כל הזכויות במודעות, ביעדים ובמטרות בשירותים ו/או במוצרים שהוא מפרסם, ככל שנדרש לאתר;  כל המידע, התוכן וההרשאות שסופקו על-ידי המפרסם או מטעמו הם מלאים, נכונים ועדכניים.
   • המפרסם מתחייב כי השימוש, השירותים, היעדים והמוצרים המפורסמים ומוצעים על ידו לא יפרו או יעודדו הפרה של כל חוק, תקנה, קוד אתי או החלים עליהם, לרבות סטנדרטים מקובלים בתחום הפרסום ולפי כל דין. כן לא יפרו מודעותיו זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא של צד שלישי כלשהו ולא יכילו כל חומר שעלול להיחשב למזיק, פוגעני, גס, מאיים או משמיץ.
  13. תשלום ופרעון
   • התשלום אותו ישלם הלקוח עבור רכישת השירות מהמפרסם, יעבור ל'נקודה ישראלית' בסוף החודש ורק על פי חשבונית מסודרת תעביר 'נקודה ישראלית' למפרסם את הסכום. זאת לאחר ניכוי 10% מהמכירות אשר בוצעו באמצעות האתר. יחד עם זאת האתר רשאי לקזז סכומים אלו כבר במעמד חיוב העסקה ולא תשמע ו/או תהיה למפרסם או מי מטעמו כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כלפי האתר בפעולתו זו. הסכום של אותם 10% מהעסקה ייקבע על ידי האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי.
   • בהתאם לדרישת האתר – המפרסם יעביר לאתר חשבונית עפ"י חוק בניכוי 10% הנ"ל והאתר יעביר למפרסם את התשלום.
   • האתר יעביר פירוט חישוב 10% הנ"ל לידי המפרסם וזאת בתוך 14 ימי עסקים מיום שדרש זאת המפרסם בכתב.
   • למפרסם לא יינתנו זיכויים בגין אי-התאמות שנגרמו בשל חוסר יכולתו של שרת האתר.
   • המפרסם יישא בכל האגרות והריביות שבהם יישא האתר, באורח סביר, בגין גביית תשלומים מאוחרים אשר אינם  מצויים במחלוקת  בתום לב. המפרסם מכיר בכך ומסכים לכך שאתר רשאי לחלוק את המידע שימסור לו בנוגע לחשבון, לכרטיס אשראי, לפרטי חיוב או כל מידע אחר בנוגע לתשלום, עם צדדים שלישיים המועסקים על-ידי האתר לצורך ביצוע בדיקות אשראי, הוצאה לפועל של תשלום לאתר, גביית חובות הנזקפים לזכות האתר ו/או מתן שירותים לחשבון המפרסם.
  14. ויתור על תביעות
   • על התכנית או על כל השירותים והמכירות המסופקים על-ידי האתר, לא יחולו כל התניות, התחייבויות או מצגים, אלא אם אלו נכללו במפורש בתנאים אלו ואין לראות בתנאים אלו כמכילים מצגים או התחייבויות משתמעות כלשהן (לרבות בנוגע לאיכות משביעת רצון, התאמה למטרה או התאמה לתיאור). האתר איננו ערב לתוצאות של הפרסום. ככל שמותר על פי דין, האתר איננו מתחייב לעדכן את המפרסם על תקלות או טעויות בפרסום.
  15. הגבלת אחריות ושיפוי
   • אין בתנאים אלה כדי לגרום לאתר לפעול לפי תנאים מקובלים של תיווך ו/או שיווק וכי בשום אופן לא ייחשב האתר כמעסיק או קשור בקשרי עבודה לפי כל דין למפרסם.
   • מבלי לגרוע מאי אחריות האתר לתוכן המודעות המועברות על ידי המפרסם ו/או לאופן השירות ו/או המוצר ו/או טיבם – המפרסם בפעולתו לפי תקנון זה מאשר כי יש לו את הרישיונות עפ"י כל דין והיכולות לביצוע השירות ו/או המוצרים הנמכרים על ידי האתר בעבורו.
   • למען הסר כל ספק האתר לא יהיה חב למפרסם ו/או מי מטעמו בין אם בעילה חוזית או נזיקית, לרבות רשלנות או כל עילה אחרת בגין: אבדן רווח; אבדן חסכונות צפויים; אבדן הזדמנות עסקית; אבדן נתונים או קלקולם; אבדן או נזק הנובעים מתביעות צד שלישי; או נזק עקיף או תוצאתי (בין שנזקים אלו נצפו או לא נצפו על-ידי הצדדים במועד קבלת תנאים אלו).
   • המפרסם ישפה  את האתר ו/או מי מטעמו בפני כל אחריות, נזקים, הפסדים, עלויות, תשלומים  (לרבות הוצאות משפטיות)  והוצאות, הקשורים לכל טענה או הליך משפטי מאת צד שלישי  בקשר למודעות, למטרות, ליעדים, לשירותים, לשימוש או לכל הפרה של תנאים אלה על-ידי המפרסם מיד עם דרישתו הראשונה של האתר.
  16. שונות
   • האתר ו/או מי מטעמו רשאי לבצע שינויים בתנאים אלה בכל עת ללא כל צורך להודיע עליהן למפרסם והם ייכנסו לתוקפם מרגע הפרסום באתר. יחד עם זאת האתר יעשה מאמץ לפרסם הודעה למפרסם קיים – כי התנאים עודכנו באתר.
   • על תנאים אלו יחול הדין הישראלי והסמכות המשפטית לכל עניין ודין תתברר על-ידי בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
   • תנאים אלה מייצגים את כל ההסכמות בין הצדדים בכל הנוגע לנושאים הנדונים בהם והם באים במקום וגוברים על כל הסכם קודם, מצג או הסדר מכל סוג בנוגע לנושאים דנן. בעצם קבלתם של תנאים אלה, לא יוכל שום צד להסתמך או לתבוע סעד כלשהו המבוסס על מצג או התחייבות כלשהם (בין שנעשו ברשלנות או בתמימות), למעט אלה המפורטים באופן מפורש בתנאים אלה.
   • כל הודעה בדבר סיום או הפרה של תנאים אלו חייבת להיות בכתב ולהישלח בכתב. כתובת הדוא"ל למשלוח הודעות לאתר הינה st@gmail.com או כפי שהאתר או התקנון המעודכן לאותה עת יורה.
   • אי אכיפה או עיכוב במימוש זכות או תרופה כלשהי העומדת לזכות מי מהצדדים בהתאם לתנאים אלו לא תחשב כויתור עליה. אם ייקבע כי הוראה כלשהי מהוראות תנאים אלו היא פסולה, בלתי חוקית או איננה ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע על שאר הוראות ההסכם אשר תיוותרנה במלוא תוקפן.
   • אף אחד מהצדדים לא יהיה זכאי להמחות את זכויותיו וחובותיו בהתאם לתנאים אלו ללא הסכמה בכתב מן הצד השני.
   • יחד עם זאת האתר יהיה רשאי להמחות לתאגיד קשור כלשהו את כל זכויותיו ו/או התחייבויותיו על-פי תנאים אלה, או כל חלק מהן, אם האתר הודיע למפרסם על ההמחאה האמורה. כמו כן, האתר יהיה זכאי להמחות לצד שלישי כלשהו כל חוב שהמפרסם חב לאתר, ללא הסכמה מצד המפרסם.
   • המפרסם רשאי להמחות את כלל זכויותיו והתחייבויותיו על-פי תנאים אלה אל גורם אשר עומד בתנאים הבאים:
    • במישרין או בעקיפין, שולט, נשלט או נמצא תחת שליטה משותפת של המפרסם;
    • רק בתנאי שהנמחה הסכים, בכתב, להיות כפוף לתנאים אלה;
    • המפרסם ישאר אחראי לכל התחייבותיו בהתאם לתנאים אלו במקרה שהנמחה משתמט מקיומם;
    • המפרסם הודיע על ההמחאה לאתר;
    • ניסיון להעביר או להמחות תנאים אלו שלא בהתאם לאמור לעיל יהיה בטל וחסר כל תוקף.
   • למעט התחייבויות בנוגע לתשלומים, האתר, לא יישא באחריות בגין כשל או עיכוב בביצוע איזו מההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם לתנאים אלו, ככל שאלו ייגרמו על ידי נסיבות שמעבר לשליטתו הסבירה.